THỎA THUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÁT SINH

Mắt Bão WS cung cấp dịch vụ xây dựng Chức Năng Phát Sinh (gọi tắt là CNPS), dưới hình thức các chuyên viên lập trình phần mềm, thiết kế của Mắt Bão WS xây dựng và phát triển các tính năng đặc thù theo nhu cầu của khách hàng. 

Mắt Bão WS định nghĩa một yêu cầu sẽ thuộc dạng CNPS như sau:

 • Tính năng mà tài khoản khách hàng không thể thao tác bằng công cụ quản trị website.
 • Tính năng mà tài khoản quản lý cao cấp do Mắt Bão WS quản lý không thể thao tác tức thời (thời gian thao tác lâu hơn 10 phút) ở công cụ quản trị website.
 • Tính năng mà không nằm trong “Kho Ứng Dụng” hiện có do Mắt Bão WS cung cấp.
 • Tính năng mà các chuyên viên kỹ thuật Mắt Bão WS không thể thao tác tức thời (thời gian thao tác lâu hơn 10 phút) ở phía hệ thống nền phía sau (Server Back-End).
 • Các tính năng không nằm trong chính sách hỗ trợ miễn phí mà bạn có thể thao tác được bằng công cụ nhưng bạn muốn Mắt Bão WS thực hiện thay bạn.

Dịch vụ xây dựng CNPS được áp dụng cho 2 loại hình sau:

 • Các gói dịch vụ thiết kế Website được duy trì và vận hành bởi Mắt Bão WS.
 • Phát triển thêm tính năng cho dịch vụ Gia công Website WordPress.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn hiểu và đồng ý các khoản sau:

 • Các CNPS là được xây dựng theo nhu cầu riêng của bạn, không nằm trong bất kỳ gói dịch vụ được thiết kế sẵn do Mắt Bão WS cung cấp.
 • Các CNPS phải do bạn mô tả chi tiết về nghiệp vụ vận hành, Mắt Bão WS sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin mô tả và được thể hiện qua Phụ Lục Hợp Đồng (PLHĐ). Mắt Bão WS cũng không chịu trách nhiệm khi nghiệp vụ đó không thực tiễn hoặc không áp dụng được trong thực tế.
 • Các CNPS  không có giá cố định, nó tùy thuộc vào nhu cầu chức năng bạn xây dựng. Mắt Bão WS sẽ tiếp nhận chi tiết mong muốn của bạn, sau đó sẽ phân tích và báo chi phí cụ thể.
 • Trong quá trình xây dựng CNPS, có thể có nhiều chức năng bạn tham khảo từ các website khác. Bạn đồng ý rằng các website đó chỉ mang tính tham khảo tương đối và không có cơ sở so sánh để nghiệm thu dự án. Mọi nghiệp vụ phải được mô tả trong PLHĐ.
 • Mắt Bão WS chỉ chịu trách nhiệm các CNPS hoạt động tốt trên hạ tầng máy chủ do Mắt Bão WS cung cấp. Trong trường hợp bạn di chuyển toàn bộ Website (bao gồm cả CNPS) về hạ tầng máy chủ của bạn, thì bạn phải có trách nhiệm tự khắc phục các vấn đề không tương thích nếu xảy ra.

Điều khoản được cập nhật mới nhất vào 22/06/2021